Blog

Konsolidační balíček (ilustrační obrázek)

Konsolidační balíček a daňové novinky 2024 - podepsáno prezidentem


Konsolidační balíček, jehož cílem je mimo jiné pomocí daňových změn snížit v následujících dvou letech rozpočtový schodek o 150 mld. Kč., podepsal dne 22. 11. 2023 prezident. Petr Pavel odůvodnil svůj podpis zejména s ohledem na neudržitelné tempo zadlužování České republiky. Balíček nyní může vyjít ve Sbírce zákonů. Čekají nás tedy zásadní změny v daňové oblasti, kdy většina z nich nabude účinnosti od ledna 2024.

Níže jsou uvedeny nejdůležitější daňové položky konsolidačního balíčku:

Logo KUREK daňová kancelář zvýšení daně z příjmů PO na 21 % (pro daňový základ za rok 2024 a dále)
Logo KUREK daňová kancelář redukce počtu sazeb DPH – základní 21 % (nově včetně např. nápojů, kadeřnických služeb, diskutovaných kojeneckých vod či hygienických potřeb) a snížená 12 % (potraviny, zdravotní pomůcky, dětské autosedačky, tištěné noviny, časopisy, léky, vodné, stočné, centrální teplo, ubytovací a stravovací služby, veřejná doprava, stavební práce pro bydlení a sociální bydlení aj.), dodání knih nově osvobozeno od daně
Logo KUREK daňová kancelář limitace vstupní ceny osobních automobilů do výše 2 mil. Kč ve vztahu k uplatnění daňových odpisů vč. omezení nároku na odpočet DPH (420 tis. Kč)
Logo KUREK daňová kancelář progresivní sazba daně z příjmů FO ve výši 23 % bude nově aplikována na pásmo příjmů začínající na 3násobku průměrné měsíční mzdy (dosud 4násobek)
Logo KUREK daňová kancelář znovuzavedení nemocenského pojištění zaměstnanců ve snížené výši 0,6 % z vyměřovacího základu v rámci odvodů, které se sráží zaměstnanci z hrubé mzdy; pojistné na sociální zabezpečení pro zaměstnance tedy bude činit nově 7,1 % (z toho 6,5 % představuje důchodové pojištění)
Logo KUREK daňová kancelář omezení slevy na dani na manželku (pouze v případě péče o dítě do 3 let) a zrušení slevy na studenta
Logo KUREK daňová kancelář zrušení školkovného, odpočtu za členské příspěvky odborů
Logo KUREK daňová kancelář zastropování osvobození u vymezených zaměstnaneckých benefitů na úrovni poloviny průměrné mzdy; příspěvků zaměstnavatele na penzijní spoření a životní pojištění zaměstnanců se navržené změny netýkají, ty zůstanou nadále zvýhodněné stejně
Logo KUREK daňová kancelář zrušení daňové uznatelnosti tichého vína jako daru do 500 Kč; nulová spotřební daň zůstává u této položky zachována
Logo KUREK daňová kancelář zvýšení odvodů na sociální pojištění OSVČ (minimální vyměřovací základ vzroste postupně v následujících 3 letech z 25 % na 40 % průměrné mzdy); OSVČ zároveň budou nově platit pojistné nejméně z 55 % namísto současných 50 % základu daně
Logo KUREK daňová kancelář dva limity pro vznik účasti na sociálním pojištění u DPP - 25 % průměrné mzdy u jednoho zaměstnavatele (pro rok 2024 bude tedy limit 10 991,75 Kč), 40 % průměrné mzdy při souběhu více DPP u více zaměstnavatelů (pro rok 2024 tedy bude úhrnným limitem částka cca 17 586,80 Kč); průměrná mzda za rok 2024 stanovená Nařízením vlády činí 43 967 Kč – pozor, tato nová úprava bude však účinná až od 1. 7. 2024
Logo KUREK daňová kancelář společnostem se zavádí možnost vedení účetnictví v cizí měně (EUR, USD, GBP) – týká se především firem, které mají většinu transakcí v dané cizí měně, přípustná jsou však i jiná kritéria
Logo KUREK daňová kancelář zvýšení základní sazby daně z nemovitých věcí o 1,8násobek (u zemědělských pozemků lze případně navýšení eliminovat prostřednictvím místního koeficientu); veškerý výnos daně zůstane nově obcím
Logo KUREK daňová kancelář zvýšení „daní z neřestí“, tj. spotřební daně z tabáku, alkoholu a hazardu
Logo KUREK daňová kancelář snížení limitu pro osvobození příjmů FO z tombol a hazardních her na 50 tis. Kč (nyní 1 mil. Kč)

V případě, že byste měli v souvislosti s výše uváděnými změnami jakékoliv dotazy, jsme vám samozřejmě k dispozici pro podrobnější analýzy či konzultace v některé z uvedených oblastí.

O dalším vývoji vás budeme informovat.

Logo KUREK daňová kancelář

Další články


Transferové ceny (ilustrační obrázek)

Transferové ceny


Ve vztahu k rostoucímu počtu vytvářených holdingových uskupení v tuzemsku i zahraničí roste zároveň tlak správců daně napříč jednotlivými zeměmi na správné nastavení a zdokumentování transakcí, ke kterým dochází ve skupině takto kapitálově či jinak spřízněných subjektů. Pohled finančních správ jednotlivých zemí a poplatníků na princip stanovení ceny v těchto transakcích může být v řadě případů protichůdný a v případě nedostatečného prokázání cenotvorby založené na tzv. principu tržního odstupu...

Logo KUREK daňová kancelář
TP Dokumentace (ilustrační obrázek)

TP Dokumentace


Každý poplatník, který uskutečňuje transakce v rámci skupiny, by se měl s ohledem na ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů snažit stanovit ceny realizované mezi spojenými osobami ve shodě s principem tržního odstupu, se zohledněním informací rozumně přístupných v čase stanovení těchto cen. Povinností poplatníka je přitom v rámci prokazování tvrzené daně dostatečně doložit, jak byly tyto ceny vytvořeny a zda by byly vytvořeny stejně i v případě jejich sjednání mezi dvěma nezávislými podniky.

Logo KUREK daňová kancelář
Daňová kontrola (ilustrační obrázek)

Daňová kontrola


Daňová kontrola je společně s postupem k odstranění pochybností a místním šetřením jednou ze tří stěžejních institutů sloužících ke správnému zajištění a stanovení daní, resp. zabezpečení jejich úhrady. Jedná se o proces, který mnoho lidí či podniků může vnímat s obavami. Jedná se ovšem o důležitou součást daňového systému, která pomáhá zajistit, aby všichni poplatníci platili své daně spravedlivě a v souladu s platnými právními předpisy.

Logo KUREK daňová kancelář
Zpět