Blog

TP Dokumentace (ilustrační obrázek)

Co by měla obsahovat dokumentace k transferovým cenám


Každý poplatník, který uskutečňuje transakce v rámci skupiny, by se měl s ohledem na ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů snažit stanovit ceny realizované mezi spojenými osobami ve shodě s principem tržního odstupu, se zohledněním informací rozumně přístupných v čase stanovení těchto cen. Povinností poplatníka je přitom v rámci prokazování tvrzené daně dostatečně doložit, jak byly tyto ceny vytvořeny a zda by byly vytvořeny stejně i v případě jejich sjednání mezi dvěma nezávislými podniky.

Je dokumentace k transferovým cenám povinná?


Přestože s ohledem na tuzemskou legislativu není (na rozdíl od jiných zemí) zpracování dokumentace k transferovým cenám povinné, tato může představovat žádoucí důkazní prostředek v rámci daňového řízení, aby bylo zabráněno potenciálním fatálním doměrkům ze strany správce daně s ohledem na neunesení důkazního břemene ve vztahu k prokázání obvyklosti sjednaných cen v transakcích realizovaných mezi spojenými osobami.

V praxi se často setkáváme s argumenty poplatníka, že transakce jsou uskutečňovány pouze mezi tuzemskými osobami, kdy nemá smysl přikládat transferovým cenám vysokou důležitost, neboť zdanitelný výnos jedné ze stran představuje zpravidla daňový náklad u protistrany. Nicméně je potřeba brát v potaz, že dodatečně doměřená daň z titulu chybějícího výnosu s sebou nese zároveň příslušenství daně, které na straně příjemce nebude v žádném případě představovat daňový náklad.

Jiná častá komplikace dále nastává v situaci, kdy správce daně doměří daň jednomu poplatníkovi ze skupiny, a druhý poplatník, který dané plnění přijal, si již tento dodatečný náklad neuplatní, jelikož u něj došlo k tzv. prekluzi – lhůta pro stanovení daně již marně uplynula.

Oba uvedené reálné scénáře plynoucí z titulu nedostatečného vyhodnocení rizik plynoucích z transferových cen pak mohou mít výrazné dopady na výkon podnikatelské činnosti daňového subjektu.

Rozdíl mezi základní a lokální dokumentací


V rámci nadnárodních korporací se lze často setkat s tzv. Masterfile dokumentací, tj. základní dokumentací na úrovní skupiny, která je v zásadě koncipována šířeji a nemusí být vždy plně využitelná pro případnou kontrolu převodních cen s ohledem na tuzemské předpisy. Je tedy žádoucí, aby každý podnik ve skupině navíc disponoval připravenou dokumentaci specifickou pro konkrétní zemi (tzn. Localfile), požadovanou členským státem v místě jeho rezidence.

Náležitosti dokumentace


Z hlediska historického kontextu došlo v průběhu let na úrovni EU prostřednictvím Kodexu chování ohledně dokumentace v oblasti převodních cen mezi sdruženými podniky v Evropské unii k vytvoření harmonizovaných požadavků na dokumentaci v oblasti tvorby transferových cen, přičemž tyto požadavky byly řadou států EU akceptovány a implementovány v rámci lokálních legislativ (v České republice zejména prostřednictvím méně formálně právně závazného Pokynu D-334).

Stěžejní části, které by měla řádně vyhotovená dokumentace k transferovým cenám obsahovat v návaznosti na tuzemské podmínky:

1. podrobný popis jednotlivých společností, mezi nimiž jsou realizovány jednotlivé transakce, včetně jejich podnikatelské činnosti i strategie,

2. popis obchodních transakcí, v jejichž rámci vystupuje daná entita, včetně rozsahu a průběhu transakcí, fakturačního toku,

3. makroekonomická a odvětvová analýza trhu,

4. funkční a riziková analýza - stěžejní část dokumentace, jejímž výsledkem je výběr testované strany, pro kterou je zpravidla stanovována obvyklá cena či úroveň ziskovosti; zahrnuje popis vykonávaných funkcí, rizik nesených jednotlivými zúčastněnými subjekty; brány jsou v potaz smluvní podmínky, ekonomické okolnosti i zvláštní obchodní strategie,

5. princip stanovení ceny a výběr vhodné metody transferových cen vč. zdůvodnění uplatnění konkrétní metody,

6. benchmarková analýza s ohledem na výběr vhodné metody – prostřednictvím komerčních aj. databází – nejčastěji TP Catalyst (Orbis), RoyaltySource, RoyaltyStat aj.

Vzhledem ke skutečnosti, že zejména bod 4 (funkční a riziková analýza) může být pro poplatníky problematický, doporučujeme minimálně tuto část konzultovat s daňovým poradcem či nejlépe zároveň odborníkem v oblasti transferových cen. Vzhledem ke skutečnosti, že přístup k jednotlivým komerčním databázím sloužícím pro zpracování benchmarkových analýz (viz bod 6) může být pro poplatníka problematický a finančně nákladný, rovněž v tomto případě je žádoucí přenechat tvorbu dokumentace na odborníka z této oblasti.

Naše společnost má nejen s touto problematikou bohaté zkušenosti. Proto nás neváhejte v rámci požadavku na převodní ceny kontaktovat.

Logo KUREK daňová kancelář

Další články


Transferové ceny (ilustrační obrázek)

Transferové ceny


Ve vztahu k rostoucímu počtu vytvářených holdingových uskupení v tuzemsku i zahraničí roste zároveň tlak správců daně napříč jednotlivými zeměmi na správné nastavení a zdokumentování transakcí, ke kterým dochází ve skupině takto kapitálově či jinak spřízněných subjektů. Pohled finančních správ jednotlivých zemí a poplatníků na princip stanovení ceny v těchto transakcích může být v řadě případů protichůdný a v případě nedostatečného prokázání cenotvorby založené na tzv. principu tržního odstupu...

Logo KUREK daňová kancelář
TP Dokumentace (ilustrační obrázek)

TP Dokumentace


Každý poplatník, který uskutečňuje transakce v rámci skupiny, by se měl s ohledem na ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů snažit stanovit ceny realizované mezi spojenými osobami ve shodě s principem tržního odstupu, se zohledněním informací rozumně přístupných v čase stanovení těchto cen. Povinností poplatníka je přitom v rámci prokazování tvrzené daně dostatečně doložit, jak byly tyto ceny vytvořeny a zda by byly vytvořeny stejně i v případě jejich sjednání mezi dvěma nezávislými podniky.

Logo KUREK daňová kancelář
Daňová kontrola (ilustrační obrázek)

Daňová kontrola


Daňová kontrola je společně s postupem k odstranění pochybností a místním šetřením jednou ze tří stěžejních institutů sloužících ke správnému zajištění a stanovení daní, resp. zabezpečení jejich úhrady. Jedná se o proces, který mnoho lidí či podniků může vnímat s obavami. Jedná se ovšem o důležitou součást daňového systému, která pomáhá zajistit, aby všichni poplatníci platili své daně spravedlivě a v souladu s platnými právními předpisy.

Logo KUREK daňová kancelář
Zpět