Blog

Daňová kontrola (ilustrační obrázek)

Daňová kontrola


Daňová kontrola je společně s postupem k odstranění pochybností a místním šetřením jednou ze tří stěžejních institutů sloužících ke správnému zajištění a stanovení daní, resp. zabezpečení jejich úhrady. Jedná se o proces, který mnoho lidí či podniků může vnímat s obavami. Jedná se ovšem o důležitou součást daňového systému, která pomáhá zajistit, aby všichni poplatníci platili své daně spravedlivě a v souladu s platnými právními předpisy.

Pojďme si tedy přiblížit, co je to daňová kontrola, jak probíhá, jak se na ni připravit a co očekávat, pokud vás finanční úřad kontaktuje s oznámením o daňově kontrole.

Na co se připravit


V rámci daňové kontroly je potřeba být připraven zejména na následující:

1. První kontakt ze strany správce daně: Pokud jste byli vybráni k daňové kontrole, zástupce finančního úřadu vás kontaktuje obvykle písemně a sdělí vám podrobnosti ohledně kontroly.

2. Přístup k dokumentům: Zástupce finančního úřadu po vás bude vyžadovat přístup k vašim finančním dokumentům a daňovým přiznáním. V zájmu hladkého průběhu daňové kontroly je vhodné vydat veškeré požadované doklady a daňové dokumenty, o které si správce daně může říct.

3. Dotazy a vysvětlení: Daňový úředník může mít otázky ohledně vašich financí a daňových povinností. Snažte se být maximálně upřímný a nápomocný v rámci možností.

4. Rozhodnutí a náprava: Po dokončení kontroly obdržíte zprávu o výsledcích. Pokud jsou nalezeny chyby nebo nesrovnalosti, budete vyzváni k provedení korekcí a zaplacení případných nedoplatků, včetně příslušenství na dani.

Lhůty pro daňovou kontrolu


Daňovou kontrolu je možno zahájit po dobu, po kterou je možno doměřit daň. Standardně se jedná o lhůtu tříletou, která začíná běžet od konce lhůty pro podání daného daňového tvrzení. Základní tříletá lhůta může být prodlužována až na deset let, a sice v návaznosti na některé úkony správce daně či samotného poplatníka (nejčastěji např. z důvodu podání dodatečného přiznání či vykázání daňové ztráty). Pokud by došlo ke spáchání trestného činu, lhůta pro stanovení daně je de facto neomezená a správce daně může daň doměřit kdykoliv.

Jsem dlouhodobě ve ztrátě - může se mě týkat daňová kontrola?


Bohužel neexistuje jednoznačná odpověď, zda daňový subjekt, který vykazuje v delším časovém horizontu daňové ztráty, může být častěji v hledáčku správců daně či nikoliv, byť se dá samozřejmě dovodit spíše kladná odpověď. Pravděpodobnost se dále může zvyšovat za předpokladu, kdy je tento daňový subjekt zároveň součástí nadnárodní či tuzemské skupiny společností, které mezi sebou realizují transakce. V rámci např. kontroly transferových cen se nicméně setkáváme i s případy, kdy se správce daně zaměřuje primárně na doměření u subjektů s vyšším ziskovým potenciálem, neboť u těchto subjektů lze logicky dovodit řádnou a zároveň včasnou úhradu dodatečně zjištěné daňové povinnosti. Zvýšené pozornosti by měli zároveň dbát poplatníci, kteří dlouhodobě vykazují nadměrné odpočty DPH bez toho, aniž by realizovali adekvátní zdanitelná plnění na výstupu.

Rozsah daňové kontroly


Daňová kontrola je zahájena doručením oznámení o zahájení daňové kontroly, ve kterém je zároveň vymezen její předmět a rozsah. Rozsah daňové kontroly může být omezen pouze na určitou část (typicky ceny sjednané mezi spojenými osobami), případně může být kontrolováno zároveň více zdaňovacích období, resp. zároveň u vícero druhů daní. V krajním případě může doměřením daňové povinnosti u některé z daní v rámci daného zdaňovacího období k otevření daňové kontroly i v následujících obdobích, nicméně nejedná se o pravidlo. V rámci přípravy na daňovou kontrolu je žádoucí mít připraveno zejména následující:

1. Smluvní aj. dokumentace – uchovávejte průběžně veškerou dokumentaci týkající se vašich financí a daní, zejména pak veškerá daňová přiznání, účetní záznamy, bankovní výpisy, smlouvy, objednávky či další prokazující relevantní dokumenty.

2. Přesná evidence - ujistěte se, že vaše daňová přiznání jsou přesná a kompletní, chyby nebo nepřesnosti mohou být důvodem pro kontrolu.

3. Poradenství - v případě složitějších finančních situací nebo podnikání může být užitečné konzultovat daňové záležitosti s daňovým poradcem, rovněž ad níže.

Sankce v průběhu daňové kontroly


Rozdílem mezi podáním dodatečného daňového přiznání (např. v průběhu postupu k odstranění pochybností či na základě skutečností zjištěných v rámci místního šetření) a daňovou kontrolou je zejména to, že z daňové kontroly může v případě doměrku vyplynout penále ve výši 20 % z doměřené částky (popř. 20 % ze snižovaného daňového odpočtu či 1 % ze snižované daňové ztráty), které se v případě platného podání dodatečného přiznání nevyměřuje. Na druhou stranu se v obou případech předepisuje úrok z prodlení. Navíc při doměrku nad 100 000 Kč (dle platné hodnotové hranice pro posouzení daňového trestného činu podle trestního zákoníku) s velkou pravděpodobností může správce daně kdykoli v rámci daňové kontroly předat podnět orgánům činným v trestním řízení k dalšímu prošetření. A to už za zmíněné riziko opravdu nestojí.

Potřebuji daňového poradce?


Přestože služby daňového poradce, zejména ve vazbě na časovou náročnost daňového procesu, mohou být pro poplatníka finančně náročné, mohou se v řadě případů (zejména s ohledem na složitější daňové kauzy) vyplatit. Řada poplatníků řeší probíhající daňovou kontrolu ve své vlastní kompetenci, popřípadě s pomocí své účetní, nicméně zejména v případě, kdy by se začala jednání se správcem daně vyvíjet pro poplatníka ne zcela žádoucím směrem, může být vhodné přizvat odborníka se zkušenostmi s daňovým procesem. Rovněž komunikace se správcem daně může být skrze jednání s daňovým poradcem, případně znalým daňovým litigátorem - advokátem, mnohdy efektivnější s dosažením lepších výsledků nebo beztrestnosti.

Lze konstatovat, že daňová kontrola představuje mnohdy složitou disciplínu, které se v řadě případů vyhýbají i zkušení daňoví poradci. Jak vyplývá z našich zkušeností, správce daně mnohdy (zejména ve vztahu k ne zcela jednoznačným výkladům daňových zákonů) přistupuje navzdory zásadě „in dubio mitius“ aneb „v pochybnostech mírněji“ k výkladům zákona v mnohém po svém, a v řadě případů bohužel v neprospěch pro poplatníka. Doporučujeme se tedy, zejména s ohledem na komplikovanější případy, obrátit na daňového poradce, který disponuje patřičnými zkušenostmi v oboru.

Logo KUREK daňová kancelář

Další články


Transferové ceny (ilustrační obrázek)

Transferové ceny


Ve vztahu k rostoucímu počtu vytvářených holdingových uskupení v tuzemsku i zahraničí roste zároveň tlak správců daně napříč jednotlivými zeměmi na správné nastavení a zdokumentování transakcí, ke kterým dochází ve skupině takto kapitálově či jinak spřízněných subjektů. Pohled finančních správ jednotlivých zemí a poplatníků na princip stanovení ceny v těchto transakcích může být v řadě případů protichůdný a v případě nedostatečného prokázání cenotvorby založené na tzv. principu tržního odstupu...

Logo KUREK daňová kancelář
TP Dokumentace (ilustrační obrázek)

TP Dokumentace


Každý poplatník, který uskutečňuje transakce v rámci skupiny, by se měl s ohledem na ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů snažit stanovit ceny realizované mezi spojenými osobami ve shodě s principem tržního odstupu, se zohledněním informací rozumně přístupných v čase stanovení těchto cen. Povinností poplatníka je přitom v rámci prokazování tvrzené daně dostatečně doložit, jak byly tyto ceny vytvořeny a zda by byly vytvořeny stejně i v případě jejich sjednání mezi dvěma nezávislými podniky.

Logo KUREK daňová kancelář
Daňová kontrola (ilustrační obrázek)

Daňová kontrola


Daňová kontrola je společně s postupem k odstranění pochybností a místním šetřením jednou ze tří stěžejních institutů sloužících ke správnému zajištění a stanovení daní, resp. zabezpečení jejich úhrady. Jedná se o proces, který mnoho lidí či podniků může vnímat s obavami. Jedná se ovšem o důležitou součást daňového systému, která pomáhá zajistit, aby všichni poplatníci platili své daně spravedlivě a v souladu s platnými právními předpisy.

Logo KUREK daňová kancelář
Zpět